TẠO TÀI KHOẢN

GIỚI THIỆU

TEAM SCORE ►
TEAM WEBSITE ►

TIN TỨC

SELECT COUNTRY: (CURRENT: VIETNAM)
ASIA
INDONESIA MALAYSIA
PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
CHINA INDIA
SELECT LANGUAGE:
VIETNAMESE
ENGLISH
ROOKIE
PRACTICE PLANS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SAVE
TOP

Câp Đô Rookie ABCD

Ơ cấp đô Rookie, môn nay hoan toan mang tinh giải tri, hoat đông va hoc các ky năng chinh cơ bản. Đây la bươc đâu lam quen vơi bong rô cho hâu hêt ngươi chơi, vi vây việc nay nên la môt trải nghiệm tich cưc. Nên han chê thi đấu đôi kháng mỗi bên 5 ngươi cho đên phân sau cua cấp đô. Muc tiêu cua cấp đô Nhâp Môn la tham gia hoat đông va tao cơ sở cho các ky năng vân đông.

ICON KEY

Expands the details for that drill
Collapses the details for that drill
Indicates there is a video
Indicates there is a diagram

Rookie Practice Plan 1

Gia Tri

0%

Khơi Đông

0%

Xây Dưng Ky Năng

0%

Khai Niêm Đôi Bong

0%

Thi Đâu

0%
ROOKIE PRACTICE PLANS
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
SAVE
TOP