TẠO TÀI KHOẢN

GIỚI THIỆU

TEAM SCORE ►
TEAM WEBSITE ►

TIN TỨC

SELECT COUNTRY: (CURRENT: VIETNAM)
ASIA
INDONESIA MALAYSIA
PHILIPPINES SINGAPORE
THAILAND VIETNAM
CHINA INDIA
SELECT LANGUAGE:
VIETNAMESE
ENGLISH

OVERVIEW

Jr. NBA la chương trinh chinh thưc tham gia môn bong rô danh cho đôi tương thanh thiêu niên cua NBA. Jr. NBA bao gồm chương trinh đăng ky hôi viên miễn phi danh cho các giải đấu/tô chưc bong rô danh cho thanh thiêu niên hiện co. Tư cách hôi viên giúp khuyên khich va hỗ trơ thanh thiêu niên tham gia chơi bong rô va nâng cao trải nghiệm chơi bong rô noi chung cho thanh thiêu niên. Muc đich cua Jr. NBA la nhăm phát triên niêm đam mê vô tân danh cho các ban nam nư chơi bong rô băng cách hương dân các điêm cơ bản cua môn thê thao đồng thơi giúp năm ro các giá tri chinh bao gồm tinh thân đồng đôi, tôn trong đôi thu va tinh thân thê thao.


Triêt Ly

Triêt Ly cua Jr. NBA la chia se môn bong rô vơi giơi tre trên khăp thê giơi băng cách truyên đat các ky năng, giá tri va thê chất trong môi trương tich cưc va hưng thú. Cách tiêp cân tông thê cua Jr.NBA nhăm tăng cương môi trương văn hoa trong môn bong rô cho các ban tre, day ho các bai hoc trong cuôc sông va đem lai môi trương sông vui ve va lanh manh. Jr. NBA tin răng triêt ly nay giúp hinh thanh nên các cá nhân va ngươi chơi bong rô hoan chỉnh va toan diện.

Triêt ly cua Jr. NBA đươc thê hiện trong chương trinh giảng day cua chúng tôi thông qua các tiêu chi ABCD cua Jr. NBA. Các tiêu chi ABCD cua Jr. NBA la nên tảng cua chương trinh giảng day va xác đinh cho nhưng gi Jr. NBA đai diện cho. Mỗi yêu tô trong các tiêu chi ABCD cua Jr. NBA co y nghia như nhau va kêt hơp vơi các yêu tô khác đê hinh thanh nên cá thê va ngươi chơi bong rô hoan thiện. Vui long xem phân dươi đây đê biêt các tiêu chi ABCD cua Jr. NBA.

A. LUÔN THU VI
Chúng ta yêu thich môn bong rô vi tinh chất THU VI cua no! Bong rô luôn thú vi ở moi cấp đô, va nhơ ngươi chơi Jr. NBA tiên bô theo thơi gian, mưc đô cảm nhân vê sư thú vi cua ho cũng tăng theo. Do đo, bất kê la mang tinh chất khich lệ ban nư mơi tâp chơi cách dân bong hoăc giúp ban nam đăt ra các muc tiêu, môn bong rô luôn nhăm muc đich mang lai sư thú vi. Thú vi luôn năm trong chương trinh giảng day cua Jr. NBA.

B. XÂY DƯNG KY NĂNG
Xây dưng ky năng chơi bong rô la phân quan trong trong hoc cách chơi. Jr. NBA nhân thấy răng phát triên ky năng la quá trinh đăc biệt quan trong danh cho các ban tre. Jr. NBA sư dung danh muc kiêm tra tiên trinh phát triên ky năng giúp ngươi chơi đat đươc các trinh đô chơi khác nhau.

Khi ngươi chơi Jr. NBA thanh thao các ky năng va tiên bô theo chương trinh giảng day, danh muc ky năng se đươc nâng cao hơn. Phương pháp nay giúp ngươi chơi Jr. NBA không ngưng phát triên va co đươc khả năng cung cô tich cưc đê thanh thao các ky năng mơi!

C. BÔI DƯƠNG GIA TRI
Môn bong rô mang lai cho ngươi chơi cơ hôi hoc hoi rất nhiêu bai hoc trong cuôc sông. Các bai hoc tiêp thu trong chương trinh giảng day cua Jr. NBA se đồng hanh vơi ngươi chơi trong suôt cuôc đơi ho. Do đo, Jr. NBA ưu tiên bồi dương các giá tri chinh nay thông qua tất cả chương trinh giảng day.

Nguyên tăc chinh trong triêt ly cua Jr. NBA la kêt hơp các thông điệp xây dưng tinh cách vao mỗi chương trinh tâp luyện. Các giá tri cũng đươc giảng day trong nhiêu tinh huông ngoai chương trinh, va chúng tôi khuyên khich các huấn luyện viên cũng nên năm băt nhưng cơ hôi đo. Các bai hoc xây dưng tinh cách cua Jr. NBA chăc chăn vươt ra khoi pham vi sân chơi va giúp đơ ngươi chơi rất nhiêu trong các linh vưc khác cua cuôc sông.

D. PHAT TRIÊN THÊ CHÂT
Môt trong các phân hay nhất cua môn bong rô la no tăng cương thê chất qua nhiêu khia canh cua cuôc sông. Jr.NBA muôn đê câp, giáo duc va khuyên khich ngươi chơi khoe manh trong tưng linh vưc nay.

Jr. NBA tin răng việc phát triên thanh cá nhân toan diện quan trong hơn chỉ phát triên thanh vân đông viên chơi bong rô. Cho dù co nhiêu hiêu biêt hơn vê chê đô dinh dương hoăc hoc ky năng quản ly giơ giấc, các chu đê vê sưc khoe se đươc áp dung trong suôt chương trinh giảng day.


Lô Trinh Jr. NBA

Lô Trinh Jr. NBA đươc triên khai đê giúp ngươi chơi, phu huynh, huấn luyện viên va các tô chưc hiêu biêt ro hơn vê tiên trinh nâng cao trinh đô.

Lô Trinh Jr. NBA la tiên trinh theo doi sư tiên bô tùy thuôc vao mưc đô thanh thao các ky năng mơi cua ngươi chơi trươc khi đat trinh đô chơi tiêp theo. Lô Trinh vê sư tiên bô cua Jr. NBA không phu thuôc vao đô tuôi ngươi chơi ma tùy vao mưc đô thanh thao các ky năng chinh.


Lô Trinh Jr. NBA đươc chia lam 4 câp đô.


ROOKIE
STARTER
ALL-STAR
MVP

Lô Trinh Jr. NBA bao gồm 4 cấp đô. Mỗi cấp đô se co các phương pháp, thông tin, ky năng va bai tâp riêng kêt hơp vơi nhau đê hương dân cho các tiêu chi ABCD cua Jr.NBA.


Huân Luyên Theo Lô Trinh Jr. NBA

CACH THƯC HOAT ĐÔNG
Chương trinh giảng day Jr. NBA hoat đông theo lô trinh qua chuỗi 12 chương trinh tâp luyện ở mỗi môt trong sô 4 cấp đô. Lô trinh đươc triên khai sao cho ngươi chơi va huấn luyện viên hoc va chơi môn bong rô theo tiên trinh tư nhiên va lâu dai. Mỗi cấp đô se co môt danh muc kiêm tra giúp theo doi phát triên ky năng cu thê ma ngươi chơi phải hoc va phát triên trươc khi đat đươc các ky năng va bai tâp kho hơn ở cấp đô cao hơn. Ky năng đươc day ở các cấp đô riêng không chỉ dưa trên khả năng vê thê chất ma con theo mưc đô nhân thưc cua ngươi chơi.

CÂP ĐÔ NAO LA THICH HƠP?
Nêu không chăc vê cấp đô ma ngươi chơi/đôi phù hơp theo lô trinh, trươc tiên ban phải đánh giá ho đê tim hiêu vê điêm manh va điêm yêu cua ho.
Sau khi đánh giá ngươi chơi, ban co thê nhân dang phương pháp giúp tưng ngươi chơi/đôi, xác đinh cấp đô phù hơp vơi ho theo lô trinh (qua danh muc kiêm tra ky năng) va phát triên kê hoach va muc tiêu phát triên cho ho.
Cân hiêu răng co thê mất nhiêu năm theo doi ngươi chơi/đôi tiên bô qua các ky năng ở tưng cấp đô. Luôn đoi hoi ngươi chơi/đôi trong khi vân luôn kiên nhân khi giơi thiệu các ky năng, bai tâp va các khái niệm mơi kê tư cấp đô tiêp theo trong lô trinh.
Lưu y răng các kê hoach tâp luyện trong chương trinh giảng day nay đươc dùng lam các tiên trinh mâu. Dưa trên điêm manh va điêm yêu cua ngươi chơi/đôi, sô lân tâp luyện, tân suất tâp luyện va thơi gian keo dai cua mùa giải ma kê hoach tâp luyện co thê tiên hanh khác nhau.

CHUYÊN TIÊP
Môt phân rất quan trong trong tâp luyện danh cho huấn luyện viên la quá trinh chuyên tiêp tư bai tâp nay sang bai tâp khác. Nhiêu bai tâp nên đươc thưc hiện môt cách trơn tru theo tưng bai môt, tuy nhiên ban cũng co thê thưc hiện nhiêu lân chuyên tiêp nêu cân thơi gian đê chuẩn bi cho bai tâp tiêp theo. Môt vi du chúng tôi khuyên khich các huấn luyện viên sư dung la cho ngươi chơi thưc hiện đi bô 1 vong quanh sân. Sau khi đi bô xong, ngươi chơi va huấn luyện viên săn sang cho bai tâp tiêp theo.

NƯƠC
Chúng tôi không nêu ro thơi gian nao trong buôi tâp danh cho nghỉ uông nươc. Chúng tôi cho răng huấn luyện viên co thê hiêu ro nhất nhu câu cua ngươi chơi va co thê xác đinh chăc chăn khi nao cân cho uông nươc. Đồng thơi, chúng tôi khuyên khich các lân giải lao uông nươc thương12 xuyên đê đảm bảo ngươi chơi luôn đươc tiêp nươc

NEM PHAT
Kê hoach tâp luyện cua chúng tôi hiêm khi yêu câu ngươi chơi/ đôi thưc hiện nem bong tư do. Môt lân nưa, chúng tôi cho răng huấn luyện viên co thê đảm nhân vai tro ngươi đưa ra quyêt đinh va thêm vao bai tâp nem phat khi thich hơp.

VÂN ĐÔNG VIÊN NBA VÂN TÂP LUYÊN
Nên nhơ răng huấn luyện ngươi chơi/đôi ở cấp đô MVP không co nghia la ban không đươc day các ky năng đươc hương dân ở cấp đô Rookie. Mô hinh cua chúng tôi cho phep day các ky năng, bai tâp va các khái niệm khi thich hơp trong khi không đươc bo qua các nguyên tăc cơ bản cua môn bong rô phải đươc tuân theo. Vi du, đông tác nem cơ bản đươc giơi thiệu ở cấp đô Rookie, nhưng cũng la bai tâp ma ngươi chơi trinh đô cao (bao gồm các vân đông viên NBA) vân thưc hiện.

NGUYÊN TĂC CHUNG DANH CHO VÂN ĐÔNG VIÊN TRE CUA NBA & USA BASKETBALL
NBA va USA Basketball đa hơp tác vơi nhau đê phát triên nguyên tăc chung giúp tăng trải nghiệm chơi bong rô tich cưc va lanh manh cho ban tre. Nguyên tăc chung nay chú trong vao sưc khoe va thê chất cua.

NGUYÊN TĂC CHUNG VÊ SÔ LÂN THAM GIA KHUYÊN NGHI

TUÔI TRÂN ĐÂU
THƠI GIAN
TRÂN ĐÂU
/TUÂN
TÂP LUYÊN
THƠI GIAN
SÔ LÂN TÂP
/TUÂNPER
Đô tuôi 7-8 20-28 phút 1 30-60 phút 1
Đô tuôi 9-11 24-32 phút 1 đên 2 45-75 phút 2
Đô tuôi 12-14 28-32 phút 2 60-90 phút 2 đên 4
Lơp 9-12 32-36 phút 2 đên 3 90-120 phút 3 đên 4

NGUYÊN TĂC CHUNG VÊ SÔ LÂN THAM GIA TÔI ĐA

TUÔI SÔ TRÂN ĐÂU/NGAY SÔ GIƠ/TUÂN TRONG MÔN BONG RÔ CHUYÊN
NGHIÊP
Đô tuôi 7-8 1 1 giơ
Đô tuôi 9-11 2* 5 giơ
Đô tuôi 12-14 2* 10 giơ**
Đô tuôi 9-12 2* 14 giơ**

vân đông viên tre đồng thơi tăng sư hưng thú, tham gia va phát triên trong môn thê thao. Vui long xem nguyên tăc chung dươi đây.
Nguyên tăc chung vê sô lân tham gia tôi đa đê ra như trên nhăm muc đich giơi han sô lân tham gia luyện tâp cho vân đông viên tre trong môn bong rô chuyên nghiệp. Co thê tham gia bô môn bong rô chuyên nghiệp trong pham vi sô lân tôi đa nhưng không nên vươt quá sô lân theo đê xuất theo quan điêm vê măt sưc khoe va thê chất; tuy nhiên, vấn đê nay cân đươc nghiên cưu thêm.
* Cac ban tre chơi bong rô, phu huynh va huân luyên viên cân thân trong khi xêp lich hoăc tham gia hơn môt trân đâu trong môt ngay, nhât la thi đâu nhiêu ngay liên tuc. Nêu cac vân đông viên tre tham gia vao sư kiên hoăc giai đâu trong đo phai thi đâu hơn môt trân môi ngay trong nhiêu ngay liên tuc thi ho cân co thêm thơi gian nghi ngơi không tham gia hoat đông thê thao sau sư kiên trên đê cơ thê phuc hôi.
** Chung tôi khuyên cao cac vân đông viên tre trong đô tuôi nay săp đat mưc giơi han sô giơ tôi đa không đươc tham gia vao môn thê thao chuyên nghiêp khac trong cung khoang thơi gian.

NGUYÊN TĂC NGHI NGƠI

TUÔI SÔ NGAY NGHI
NGƠI TÔI THIÊU/
TUÂN
SÔ THANG TÔI ĐA/NĂM TRONG
MÔN BONG RÔ CHUYÊN NGHIÊP
SÔ GIƠ NGU ĐÊ XUÂT/ĐÊM
Đô tuôi 7-8 2 4 tháng 9-12 giơ
Đô tuôi 9-11 2 5 tháng 9-12 giơ
Đô tuôi 12-14 1 7 tháng 8-10 giơ*
Lơp 9-12 1 9-10 tháng 8-10 giơ

* Đôi vơi tre 12 tuôi nên ngu tư 9-12 giơ

NBA ĐÊ XUÂT
Chơi nhiêu môn thê thao giúp tre kêt ban va phát triên nhiêu ky năng mơi. Các chuyên gia y tê va khoa hoc đê xuất đưa ra các hinh mâu thê thao tư sơm va tránh tâp trung môt môn thê thao duy nhất cho đên khi đat gân đô tuôi thanh thiêu niên. Không nên xem việc chơi nhiêu môn thê thao la bươc thut lùi ma la xây dưng nên tảng thanh công trong tương lai. Nghiên cưu cho thấy tâp trung môt môn thê thao tư nho la KHÔNG cân thiêt đê tao hiệu quả ở mưc đô ưu tú.
Việc đưa ra các hinh mâu thê thao đươc biêu hiện băng cách tham gia nhiêu môn thê thao trong giai đoan con nho tuôi mang lai cơ hôi cho vân đông viên tre tim đươc môn thê thao phù hơp nhất. Co nhiêu lơi ich đa đươc chưng minh khi đưa ra các hinh mâu thê thao:

  • Tao thoi quen ren luyên thê thao lâu dai
  • Co nhiêu trai nghiêm thu vi va tich cưc khi chơi thê thao sơm
  • Phat triên khoe manh vê thê chât, tâm ly va giao tiêp xa hôi
  • Chuyên giao ky năng đat đươc tư nhiêu môn thê thao cho môt môn thê thao chinh nêu thi đâu chuyên nghiêp

Nghiên cưu gân đây không đồng y vơi quan điêm cho răng việc tâp trung môt môn thê thao tư nho hoăc cân thiêt hoăc thich đáng đê tao hiệu quả ưu tú ở trinh đô thi đấu đỉnh cao. Trong thưc tê, việc chơi môn bong rô va các môn thê thao đồng đôi khác chuyên nghiệp tư sơm không co lơi cho hiệu quả ở mưc đô ưu tú trong thơi gian dai.
Các vân đông viên đat đươc mưc thanh tich cao nhất đươc chưng minh la đa chơi nhiêu môn thê thao ở đô tuôi con tre so vơi vân đông viên đat đươc mưc thanh tich tương đôi thấp hơn. Đôi vơi bong rô va các môn chơi bong tương tư khác, nhiêu vân đông viên đăng cấp thê giơi thương tránh tâp trung vao môt môn thê thao duy nhất khi chưa đu 16 tuôi.